Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında hazırlanmıştır. Kanun 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde;

  • Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak
  • Kişisel veri güvenliğini sağlamak
  • Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin altına almak)
  • Kişilerin mahremiyetini korumaktır.

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Tüzel kişilerle ilgili veriler kanun kapsamında değildir.

Kanun istisnaları bulunmakla birlikte, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapmamıştır. Kanunda öngörülen usul ve esasların bütün kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir.Hak ehliyetine sahip bütün bireylerde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler olmaları nedeniyle Kanun kapsamındadır.